Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – vanaf juli 2019

Dit is de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden (AV) van SESAM GmbH (Sesam) voor particuliere en zakelijke klanten. Bij onduidelijkheid of onenigheid over de interpretatie prevaleert de oorspronkelijke, Duitstalige versie, zie https://www.sesam-homebox.de/agb/.

Particuliere klanten

1. Algemeen / Toepassingsgebied

SESAM GmbH (Sesam) biedt een systeem met een digitaal serviceplatform voor het ontvangen en (terug)sturen van pakketten. Dit maakt de bezorging van online bestellingen mogelijk in de pakketbox die door de klant is aangeschaft of door derden is verstrekt, zonder de fysieke aanwezigheid van de ontvanger. Het Sesam systeem staat in principe open voor alle koeriers-, expres- en pakketdiensten en online retailers. Het serviceplatform is 24 uur per dag en op alle dagen van het jaar in bedrijf, zodat pakketten op elk moment kunnen worden afgeleverd of opgehaald.

Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sesam GmbH en haar klanten. Voor zakelijke klanten gelden daarnaast de aanvullende algemene voorwaarden van Sesam GmbH voor zakelijke klanten (zie hieronder).

Voor de ontvangst van pakketten is de aanschaf van een pakketbox vereist, tenzij een derde deze beschikbaar stelt voor gebruik (bijvoorbeeld een verhuurder van een appartementencomplex). Voor de noodzakelijke, doorlopende communicatie tussen klanten en Sesam is altijd een gebruiks- en serviceovereenkomst met Sesam vereist, in het bijzonder voor de verwerking van pakketbezorging. Details (zoals prijzen en tarieven) worden geregeld in de individuele contracten voor aanschaf en gebruik respectievelijk service. Op het moment van sluiten van de overeenkomst wordt de klant nadrukkelijk op de hoogte gebracht van deze AV en bevestigt hij/zij de ontvangst en aanvaarding. De leveringen en diensten worden uitsluitend verricht op basis van deze AV. De toepassing van afwijkende algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten. U kunt deze AV op elk gewenst moment bekijken en afdrukken op de website van Sesam GmbH: https://sesam-homebox.de of Sesam NL: https://sesamhomebox.nl/.

2. Afsluiten van overeenkomsten / juistheid van gegevens

De vrijblijvende presentatie van onze producten en diensten op onze website biedt de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen, maar is geen bindend aanbod. Een bindende koopovereenkomst in overeenstemming met § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of bindende aanvraag voor het sluiten van een gebruiks- en serviceovereenkomst kan worden ingediend door te klikken op de knop “Bestel met betalingsverplichting”, waarna Sesam een ontvangstbevestiging per e-mail zal sturen.
a) Een koopovereenkomst voor een pakketbox komt pas tot stand door aanvaarding van het aanbod, waarin wij u tevens informeren over de verwachte levertijd. Dit laatste is vrijblijvend en in geval van afwijkingen zullen wij u tijdig te informeren. Uiterlijk 14 dagen na aanvaarding van het aanbod is de verbintenis onherroepelijk.
b) Een overeenkomst voor het gebruik van het Sesam-systeem komt ook slechts tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding van de voorwaarden en is tevens uiterlijk 14 dagen na aanvaarding respectievelijk registratie een onherroepelijke verbintenis. Sesam is op geen enkele wijze verplicht tot het sluiten van een gebruikers- en serviceovereenkomst.
De aanvaardingsverklaringen worden door Sesam verzonden naar de in de aanbiedingen vermelde e-mailadressen.

Overeenkomsten kunnen alleen worden gesloten door daartoe bevoegde personen. Overeenkomsten met rechtspersonen worden gesloten door hun gemachtigde vertegenwoordigers. De klant verbindt zich om Sesam volledige en correcte gegevens te verstrekken in het kader van de gebruikers- en serviceovereenkomst. Bij het laten bezorgen van producten voor volwassenen (18+) in een pakketbox is een extra, eenmalige identiteitscontrole van de klant of de gebruiker met een bewijs van leeftijd vereist.

Als klant van Sesam kunt u als eigenaar maximaal 4 extra personen (d.w.z. maximaal 5 personen in totaal) registreren om de pakketbox te gebruiken conform de gebruikers- en serviceovereenkomst. Bij de registratie van andere personen als gebruikers van de pakketbox conform de gebruikersovereenkomst (zie nr. 4), aanvaardt de registrerende contractpartner de aansprakelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens, aangezien Sesam geen afzonderlijk overeenkomst met hen sluit.

Sesam gaat alleen contractuele relaties aan met meerderjarige en handelingsbekwame personen. In het geval van een registratie van meer personen, correspondeert Sesam alleen met de eigenaar van de box over aan de overeenkomst gerelateerde inhoud, updates, enz. en berekent de contractuele kosten alleen aan de eigenaar van de box. Als de klant minderjarigen registreert als gebruikers van de pakketbox, is hij/zij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het gebruik van de diensten van Sesam GmbH door minderjarigen alleen kan plaatsvinden met medewerking of toezicht van meerderjarige personen. De aanmeldende contractpartner is verantwoordelijk voor elke onjuiste bewerking door minderjarigen of de gevolgen daarvan.

In het geval van wijziging van gegevens na de eerste registratie (bijv. adres of e-mailadres), is de klant verplicht om deze wijzigingen onmiddellijk te melden. De gevolgen van het weglaten van deze communicatie zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

3. Prijzen en berekeningsgrondslagen

De op onze website vermelde prijzen zijn voor particulieren en inclusief btw. Voor de aankoop van een pakketbox wordt de bijbehorende aanschafprijs inclusief de verzendkosten vermeld. In geval van herroeping zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de klant. Voor de gebruikers- en serviceovereenkomst geldt de maandelijkse of jaarlijkse vergoeding in overeenstemming met de actuele tarievenlijst op onze website.

Sesam behoudt zich het recht voor om redelijke prijswijzigingen door te voeren voor terugkerende diensten in het kader van de gebruikers- en serviceovereenkomst om kostenstijgingen te compenseren en zal deze tijdig vóór de verlenging van het abonnement aankondigen.

4. Algemene informatie, contractduur, jaarlijkse vergoeding, verlenging en beëindiging van de gebruikers- en serviceovereenkomst

Een gebruikers- en serviceovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, maar kan op elk moment door de klant worden beëindigd. Wij willen u erop wijzen dat het afsluiten doorgaans alleen zin heeft als de klant de mogelijkheid heeft om een pakketbox te gebruiken. De gebruikers- en serviceovereenkomst wordt uitsluitend gesloten met de klant als contractpartner van Sesam en alle contractueel relevante communicatie vindt alleen met hem/haar plaats. De klant en elke extra geregistreerde gebruiker worden geregistreerd met het door hem/haar opgegeven e-mailadres en er wordt een gebruikersaccount op zijn/haar naam aangemaakt. Registratie en communicatie vindt meestal plaats via e-mail. De klant kan andere gebruikers benoemen die zo de mogelijkheid krijgen om de bijbehorende pakketbox te gebruiken.
De gebruiks- en serviceovereenkomst vangt aan op de dag van aanvaarding door Sesam. Voor deze heft Sesam:
a) een jaarlijkse of maandelijkse vergoeding, waarvan het bedrag op de website wordt vermeld.
b) geen jaarlijkse of maandelijkse vergoeding indien het gebruik wordt aangeboden in het kader van een contractuele overeenkomst met derden. Vastgoedeigenaren of andere derden die Sesam pakketboxen aanbieden voor gebruik, kunnen hiervoor zelf kosten in rekening brengen, die zijn geregeld in de respectieve overeenkomsten van de aanbieders.
De vergoeding(en) worden aan het begin van elke lidmaatschapsmaand of -jaar geïnd via SEPA-incasso. Sesam zal de klant tijdig voor de vervaldatum per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de bijdrage.

Het lidmaatschap kan te allen tijde door de klant worden opgezegd indien de klant geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Sesam. In dit geval is er geen pro rata temporis terugbetaling van de betaalde vergoedingen. In geval van beëindiging door de klant blijft Sesam in ieder geval verplicht de diensten te leveren tot het einde van de betreffende abonnementsperiode. Sesam kan het lidmaatschap ook te allen tijde beëindigen om gegronde redenen en in geval van onrechtmatig, gevaarlijk of oneigenlijk gebruik van de pakketbox.

Een Sesam gebruikers- en serviceovereenkomst kan niet worden geërfd, deze eindigt met het overlijden van de klant. In geval van het overlijden van een klant, kunnen gebruikers die eerder bij Sesam zijn geregistreerd, de betreffende pakketbox opnieuw registreren bij Sesam voor verder gebruik, na bewijs van overlijden voor beëindiging van het contract. Hetzelfde geldt in het geval van doorverkoop van een pakketbox. Voor registratie of herregistratie is naast een geldige gebruikers- en serviceovereenkomst, een bevestiging van de vorige eigenaar vereist dat hij/zij deze niet langer wil gebruiken.

5. Leverings- en servicevoorwaarden

Onze diensten worden geleverd in overeenstemming met de beschrijvingen op onze website. We behouden ons het recht voor om technische en functionele wijzigingen aan te brengen zonder significante wijzigingen in de omvang van de diensten. De levering van pakketboxen vindt plaats met montage-instructies op het door de klant opgegeven afleveradres. Totdat het volledige bedrag is voldaan, zijn geleverde goederen onderworpen aan een eigendomsvoorbehoud. Leveringsdata worden naar beste weten vermeld en zijn vrijblijvend.

6. Betalingsvoorwaarden

a) Aankoop van een pakketbox
Sesam biedt een factuur met betalingscondities of vooruitbetaling van de pakketbox aan. In het geval van financiering door een financieringspartner van Sesam, is een bevestiging van deze aan Sesam vereist voordat de pakketbox wordt verzonden. In ieder geval blijft de pakketbox eigendom van Sesam totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
b) Bijdragen in het kader van de gebruikers- en serviceovereenkomst
De maandelijkse of jaarlijkse vergoeding wordt aan u meegedeeld op het moment van het sluiten van de overeenkomst en zal ook worden vermeld op onze website. Deze wordt geïnd via automatische incasso aan het begin van elke abonnementsmaand of -jaar. Een overeenkomstige SEPA-machtiging voor inning van het bedrag wordt door de klant afgegeven in het kader van de gebruikers- en serviceovereenkomst. In geval van niet-betaling zal Sesam een eenmalige herinnering per e-mail sturen, in geval van verdere niet-betaling heeft Sesam het recht om het klantaccount en de bijbehorende pakketbox te blokkeren voor verder gebruik.
Verrekening is alleen toegestaan in het geval van wettelijk vastgestelde claims of claims die niet door Sesam worden betwist.

7. Herroepingsrecht

Consumenten in de zin van § 13 BGB hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen: zij kunnen de met Sesam gesloten overeenkomst zonder opgaaf van redenen herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem/haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen. De termijn van het herroepingsrecht van de serviceovereenkomst begint na het afsluiten, d.w.z. de bevestiging van de overeenkomst en is ook 14 dagen. Indien de klant voor het verstrijken van de herroepingstermijn zendingen in de pakketbox wenst te ontvangen, gaat hij/zij uitdrukkelijk akkoord met het voortijdig vervallen van het herroepingsrecht.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, is een duidelijke verklaring vereist aan Sesam GmbH of haar vertegenwoordiging per brief, fax of e-mail over de uitoefening van het herroepingsrecht. In het geval van herroeping zal Sesam terstond alle ontvangen betalingen terugstorten via de oorspronkelijke methode van betaling, zonder kosten in rekening te brengen. Indien één of meerdere pakketboxen al geleverd zijn, kan de terugbetaling ten vroegste plaatsvinden na ontvangst van de retourzending. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de koper. De klant moet betalen voor een waardevermindering van de pakketbox als dit te wijten is aan onjuiste behandeling van de pakketbox door de klant.
Een herroepingsrecht bestaat niet als de klant optreedt als handelaar, zelfstandige ondernemer in de zin van § 13 BGB of als rechtspersoon bij het sluiten van de contracten.

8. Aansprakelijkheid voor gebreken / garantie / transportschade

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de bepalingen van §§ 433 e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) van toepassing. Sesam biedt een garantietermijn van 2 jaar voor pakketboxen die door haar aan particulieren worden geleverd, die aanvangt op moment van ontvangst van de pakketbox door de klant. Andere vorderingen verjaren na een jaar.
Als de pakketbox defect is, moet de klant dit onmiddellijk na ontvangst melden en kan hij/zij rectificatie of levering van een defectvrij artikel eisen. Indien rectificatie slechts met onevenredige inspanning mogelijk is, zal Sesam een nieuwe pakketbox leveren tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde pakketbox. De verzendkosten zijn voor rekening van Sesam. Als de pakketbox wordt afgeleverd met duidelijke transportschade, dient de klant zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de bezorger en ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit heeft geen effect op garantieclaims, maar maakt het voor ons makkelijker om deze snel en voordelig te verwerken.

9. Montage / Montage instructies

Samen met de pakketbox ontvangt de klant gedetailleerde montage-instructies, die ook beschikbaar zijn als PDF om te downloaden op de Sesam website. De installatie is vrij eenvoudig, zeker bij wandmontage.

10. Goedkeuring van de vastgoedeigenaar / verhuurder

De plaatsing van Sesam pakketboxen in appartementsgebouwen kan worden uitgevoerd door de vastgoedeigenaar / verhuurder of op initiatief van de huurders door hen. In het laatste geval is meestal een toestemmingsverklaring van de verhuurder of eigenaar van het onroerend goed vereist. Sesam wijst u op het feit dat deze toestemming de exclusieve verantwoordelijkheid is van de koper of gebruiker van de pakketbox. Eventuele vorderingen van de verhuurder of juridische geschillen zonder toestemming van de verhuurder zijn dus ook exclusief de verantwoordelijkheid van de klant. Wij raden installatie door terzakekundige personen aan.

11. Informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens / elektronische communicatie

Alle persoonsgegevens van de klant zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de wet op de gegevensbescherming of de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het overeenkomst of voor de bescherming van de legitieme belangen van Sesam, verzamelen wij persoonsgegevens, waarvan de reikwijdte kan worden gezien op de respectieve online-invoerpagina’s. We verstrekken uw gegevens niet aan derden, maar Sesam gebruikt deze gegevens voor beoordeling van aanvragen, contractverwerking en, in het bijzonder, voor noodzakelijke communicatie met gebruikers, koeriers-, expres- en pakketdiensten en online retailers over verwachte pakketzendingen of retouren. Sesam gebruikt bijvoorbeeld elektronische media om gegevens zoals datum en tijd te verzenden om de correcte aflevering te bewijzen en zal deze dienovereenkomstig opslaan. Communicatie vindt meestal plaats via e-mail of via de smartphone van de klant. Door het aanvaarden van de gebruikers- en serviceovereenkomst met Sesam, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met dit gebruik van gegevens. Na beëindiging van een overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen in overeenstemming met de termijnen zoals voorgeschreven door de handels- en belastingwetgeving en vervolgens verwijderd. U kunt uw opgeslagen gegevens zelf bekijken in de beveiligde gebruikersomgeving. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring op onze website.

In het kader van de noodzakelijke communicatie met Sesam is de klant zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke vertrouwelijke behandeling en bescherming van zijn gegevens en toegang tot een pc, tablet, smartphone enz., In het bijzonder zal hij/zij geautoriseerde toegang beveiligen door middel van geschikte wachtwoorden en hun bescherming. Voor zover in overeenstemming met de wet, is de klant zelf verantwoordelijk voor alle acties die worden ondernomen via zijn gebruikersaccount en/of wachtwoord. In geval van vermoedelijk misbruik van de account- of klantgegevens, verbindt de klant zich ertoe Sesam onmiddellijk en met volledige informatie op de hoogte te stellen.

12. Sesam systeeminformatie, gewichtsbeperkingen, neerzettoestemming en aansprakelijkheid

Sesam wordt door de gebruiker geïnformeerd over de verwachte leveringen van online bestellingen door deze pakketten te registreren met behulp van de bijbehorende trackingnummers. Deze unieke en eenmalige pakketcode die door de pakketdienst naar de klant wordt verzonden en die op de goederen is aangebracht, wordt vervolgens door Sesam verzonden naar de pakketbox van de klant op zijn geregistreerde adres of, op verzoek van de klant, naar een pakketbox met een ander adres waartoe de klant toegang heeft. De betreffende pakketbox wordt voor de klant geblokkeerd totdat de bestelling is afgeleverd en door de klant is verwijderd. Uitsluitend met deze code kan de pakketbox door de bezorger eenmalig worden geopend; de bezorger wordt geacht daartoe door de klant gemachtigd te zijn door middel van een zogenaamde neerzettoestemming (zie hieronder). Vervolgens blijft de pakketbox geblokkeerd totdat de zending door de klant wordt verwijderd.

Sesam pakketboxen zijn ontworpen voor een maximaal toelaatbaar gewicht van 31,5 kg. Dit zou voldoende moeten zijn voor een probleemloze werking in alle voorkomede gevallen. De klant verbindt zich ertoe om deze bovengrens in aanmerking te nemen bij de pakketbezorging. Hij/zij draagt de verantwoordelijkheid voor overschrijdingen en Sesam kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor hierdoor veroorzaakte schade of gevolgschade.

In de regel hebben de pakketbezorgers goedkeuring van hun klanten nodig, tenzij de consignatiegoederen persoonlijk aan de klant of een door hem/haar gemachtigde persoon worden overhandigd, de zogenaamde “neerzettoestemming”. Het (eenmalig) afgeven van een dergelijke “neerzettoestemming” wordt ook aanbevolen voor bezorging in de Sesam pakketbox. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze aan de bezorger(s) af te geven. De klant kan deze eenmalig of doorlopend verstrekken aan de pakketbezorger door middel van een formulier op de website of een vergelijkbare instelling in het klantenaccount bij de betreffende pakketdienst.

Bij aflevering in de pakketbox wordt de zending geacht te zijn afgeleverd en overhandigd aan de klant. De pakketdienst en/of webshop kan hiervan een electronische bevestiging ontvangen van Sesam. Sesam is niet aansprakelijk voor het verlies van pakketten in het geval van meerdere afleveringen in de pakketbox, waarbij pakketten die al in de pakketbox aanwezig zijn worden verwijderd. De eigenaar van de pakketbox verklaart aan Sesam en in zijn neerzettoestemming dat hij/zij zich bewust is van dit risico en geen schade kan claimen indien dit geval zich voordoet.

Sesam spant zich in om de diensten 24/7 en zonder onderbrekingen te leveren. Hiervoor kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Vanwege de interactie van meerdere deelnemers in het proces van online bestelling tot en met de bezorging, vanwege de werking van het internet of vanwege geplande of noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan ons systeem, kan een stipte levering niet worden gegarandeerd.

Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij bij opzet en grove schuld volledig aansprakelijk voor onze eigen dienstverlening. In het geval van lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk voor de schending van een contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant dient te kunnen vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de schade die op het moment van het sluiten van het overeenkomst voorzienbaar is en die redelijkerwijs te verwachten is, met een maximum van € 500,- en alleen in het geval van B2C-pakketten. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op claims op basis van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

Claims kunnen alleen door de klant als contractpartner zelf worden ingediend op vertoon van de juiste documentatie. Sesam is niet aansprakelijk – ook niet indirect – voor het verlenen van diensten die binnen de invloedssfeer vallen van derden die betrokken zijn bij pakketbezorging, zoals het leveren van de nodige connectiviteit door mobiele telefoonproviders, de stiptheid van koeriers-, expres- en pakketdiensten of de juiste verzending of deugdelijke verpakking door webshops. In het bijzonder kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor stipte levering of de kenmerken van de geleverde goederen. Elke aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

Informatie over vertragingen, waarvoor Sesam niet verantwoordelijk is, kunt u uitsluitend verkrijgen van de pakketdienst of afzender, aangezien Sesam niet beschikt over deze informatie.
Sesam wijst er voor alle duidelijkheid op dat de medewerking van de klant van belang is voor het juiste gebruik van de pakketbox. Zoals hierboven weergegeven, is het vooraf aanmelden van bezorgingen vereist voor de correcte werking van de pakketbox. Aangezien de klant zelf de aflevering van zijn/haar pakketten bepaalt, kan enkel hij/zij beoordelen of er voldoende ruimte is in de pakketbox voor opeenvolgende bezorgingen. Dit geldt in het bijzonder bij het gelijktijdig aanmelden van meerdere zendingen door meerdere gebruikers van een pakketbox. Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is, kan de pakketbezorger de zending niet afleveren en maakt hij/zij gebruik van een alternatieve bezorgoptie. Sesam kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de daadwerkelijke aflevering in de pakketbox.

Sesam is niet aansprakelijk voor oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van de pakketbox. Dit geldt in het bijzonder voor de verzending of ontvangst van gevaarlijke goederen. Dit is uitdrukkelijk verboden en Sesam behoudt zich het recht voor om aansprakelijkheidsclaims in te stellen in geval van misbruik. De respectieve voorwaarden van de pakketdienst moeten in acht worden genomen en nageleefd. Gebruik van het Sesam systeem voor frauduleuze doeleinden, in het kader van een strafbaar feit of om andere gebruikers te hinderen of bedreigen, wordt niet getolereerd en kan leiden tot onmiddellijke opschorting van het account of beëindiging van de gebruikers- en serviceovereenkomst. Sesam heeft het recht de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van een vermoeden van strafbare feiten. Sesam zal te allen tijde proberen dergelijke incidenten te voorkomen, maar kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De klant vrijwaart Sesam voor alle aanspraken die andere gebruikers of derden kunnen hebben als gevolg van dergelijke acties en verstrekt alle informatie die nodig kan zijn voor een gekwalificeerde beoordeling van het proces, met name in gerechtelijke procedures.

In het geval van een verhuizing door de klant, kan Sesam mogelijk niet garanderen dat onze diensten in dezelfde mate op de nieuwe locatie kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld als gevolg van de kwaliteit van de mobiele dataverbinding; elke aansprakelijkheid in dit verband is derhalve uitgesloten. Indien de klant noodzakelijke wijzigingen in zijn klantgegevens niet tijdig doorgeeft (bijv. adresgegevens of e-mail), kan Sesam geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen of schade bij de verwerking van pakketbezorging.

13. Bestellen en bezorgen van voeding/bederfelijke goederen

De Sesam pakketbox is uitgerust met isolatie die, samen met de koelelementen die tijdens de bezorging worden geleverd, de ontvangst van verswaren mogelijk maakt. Indien de klant bederfelijke goederen bestelt, in het bijzonder levensmiddelen, verbindt hij/zij zich ertoe de staat van de goederen zelf te controleren en deze tijdig te verwijderen. Indien van toepassing, zal Sesam de klant eenmalig per e-mail informeren wanneer/voordat een bepaalde temperatuur wordt bereikt in de pakketbox om tijdige verwijdering te bevorderen. Sesam kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor bederfelijke goederen of enige daaruit voortvloeiende schade of gevolgschade.

14. Slotbepalingen / bevoegde rechtbank

Een overdracht van rechten of claims uit de met Sesam gesloten contracten is niet toegestaan zonder toestemming van Sesam en is daarom nietig. Sesam kan rechten uit hoofde van de contracten overdragen aan gelieerde bedrijven die namens haar handelen. Compensatie kan alleen plaatsvinden in het geval van onbetwiste of wettelijk vastgestelde claims.
Mochten één of meerdere bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Sesam behoudt zich het recht voor om deze AV te wijzigen. We zullen klanten op de hoogte stellen van wijzigingen via onze website en per e-mail aan alle klanten die een overeenkomst met ons hebben.
Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen in de overeenkomst of de AV moeten schriftelijk worden gemaakt om van toepassing te zijn.
De plaats van jurisdictie voor rechtspersonen in de zin van het Duitse wetboek van koophandel (HGB) is Marl, voor natuurlijke personen de woonplaats van de klant.

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op: https://ec.europa.eu/odr. We geven er de voorkeur aan om uw klachten rechtstreeks met u op te lossen en nemen daarom niet deel aan consumenten arbitrageprocedures. Neem direct contact met ons op als u vragen of problemen heeft.

Zakelijke klanten

1. Toepassingsgebied

Naast de algemene voorwaarden voor alle klanten, zijn deze AV van toepassing voor alle overeenkomsten van Sesam GmbH en aan haar gelieerde ondernemingen met zakelijke klanten, zoals koeriers-, expres- en pakketdiensten (hierna CEP genoemd), exploitanten van online verkoopwebsites (hierna webshops genoemd), exploitanten van Sesam pakketboxsystemen en andere bedrijven voor diensten in verband met pakketbezorging of pakketophalingen (hierna retouren genoemd).
Naast deze AV gelden de op de website van Sesam gepubliceerde prijzen alsmede de eventueel afwijkende voorwaarden en prijzen die in afzonderlijke contracten zijn overeengekomen.

2. Algemeen / Beschrijving van de procedure / Beginselen van samenwerking

Sesam exploiteert een geïntegreerd serviceplatform dat de ontvangst van online bestelde goederen of het ophalen van online aangemelde (retour)zendingen mogelijk maakt, ook als de klant of afzender niet thuis is.
Sesam streeft ernaar om levering of verzending in de laatste of eerste mijl sneller, veiliger en goedkoper of zelfs überhaupt mogelijk te maken, zodat alle partijen die bij het proces betrokken zijn duidelijke voordelen hebben ten opzichte van conventionele pakketbezorging.
Voor de werking van het systeem en de geleverde diensten kan Sesam transactiekosten in rekening brengen voor daadwerkelijk geleverde of opgehaalde pakketten. De berekening kan worden gebaseerd op individuele transacties of op forfaitaire basis. Nadere bijzonderheden worden vastgelegd in de bilaterale overeenkomsten met de overeenkomstige partijen.
In dit proces worden de pakketten afgeleverd in pakketboxen die Sesam aan de klant heeft verkocht of die anderszins aan hem/haar ter beschikking worden gesteld. Installatieplaatsen kunnen bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementsgebouwen, openbaar toegankelijke plaatsen of de ruimtes van de betreffende werkgever (“bedrijfsboxen”) zijn.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de bepalingen van §§ 343 e.v. van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) inzake handelstransacties van toepassing op alle overeenkomsten.

I. Koeriers-, expres- en pakketdiensten

Een overeenkomst voor de levering of afhaling van één of meerdere pakketten tussen een CEP en Sesam komt tot stand door het verzenden van een unieke pakketcode aan Sesam door de CEP. Hiermee kan pakketbox eenmalig geopend worden. De details hiervan zijn vastgelegd in een bilaterale overeenkomst tussen de CEP en Sesam.
De levering in de pakketbox vindt plaats met behulp van de pakketcode die door de CEP aan de webshop of klant wordt verstrekt bij het selecteren van het afleveradres “Sesampakketbox”. De webshop, de CEP of de klant stuurt deze code naar Sesam, die op haar beurt deze code doorstuurt naar de pakketbox van de klant of een andere voor de klant toegankelijke pakketbox die is geselecteerd voor de ontvangst van de zending. Als alternatief kan de pakketcode rechtstreeks naar Sesam worden verzonden met de juiste integratie tussen de CEP en Sesam.
De pakketbox wordt dan gereserveerd voor de klant en geblokkeerd totdat bestelde pakket(ten) is/zijn afgeleverd en verwijderd door de klant of ontvanger. In dit tijdvak kunnen meerdere pakketten voor dezelfde klant in de pakketbox worden bezorgd.
Indien er voldoende ruimte beschikbaar is voor het pakket in de pakketbox, is de pakketbezorger verplicht het pakket in de pakketbox te plaatsen. Dan wordt het pakket dus afgeleverd en wordt tevens geacht te zijn overhandigd. Klant en bezorger ontvangen digitaal een bijbehorende leveringsbevestiging.
Als een levering in de pakketbox niet kan plaatsvinden omdat er pakketten inzitten die nog niet zijn verwijderd, zal de pakketbezorger een andere optie voor de aflevering kiezen. De betreffende levering kan dan in het Sesam systeem worden geannuleerd. Sesam zal zich inspannen om de eigenaar van de pakketbox door middel van passende e-mailcorrespondentie op de hoogte te stellen van de feiten en ervoor te zorgen dat deze pakketbox zo snel mogelijk wordt geleegd.

II. Exploitanten van Sesambox-systemen

Organisaties zoals verhuurders of werkgevers kunnen Sesam boxen aanschaffen, plaatsen en beschikbaar stellen voor gebruik aan derden, zoals huurders of werknemers, zowel tegen betaling als kosteloos. Sesam brengt deze organisaties een maandelijkse of jaarlijkse vaste vergoeding in rekening volgens een individuele overeenkomst.

III. Webshops

Sesam ondersteunt een betere en gemakkelijkere pakketbezorging door de juiste integratie van procesdeelnemers. Dit omvat ook de integratie van webshops of etailers die een betere bezorgervaring voor hun klanten willen bereiken.

3. Berekeningsgrondslagen en facturering van diensten

I. Koeriers-, expres- en pakketdiensten

Sesam brengt de CEP transactiekosten in rekening voor de pakketcodes die worden gebruikt voor levering en afhaling, welke Sesam wekelijks zal factureren. Deze facturen dienen binnen 7 dagen zonder aftrek te worden betaald. Details worden geregeld in de individuele overeenkomst tussen de CEP en Sesam. Betwisting van individuele codes leidt niet tot een opschorting van de betalingsverplichting van de CEP, met uitzondering van de bedragen die gemoeid zijn met de betwiste codes zijn totdat deze zijn opgehelderd.
CEP heeft het recht om onderaannemers in te schakelen voor bezorging naar eigen goeddunken. De facturering van gebruikte codes vindt echter ongewijzigd plaats tussen de oorspronkelijke opdrachtgegevende CEP en Sesam.

II. Exploitanten van boxsystemen

Voor bedrijfsboxen rekent Sesam een vast maandelijks of jaarlijks bedrag zoals weergegeven onder 2.II., waarmee alle transacties worden gecompenseerd. Op een later tijdstip kan een gedeelde vergoeding, bestaande uit een transactievergoeding van de CEP en een vast bedrag voor de onderneming, in rekening worden gebracht.

III. Webshop

Sesam brengt etailers een vergoeding in rekening voor hun deelname aan het systeem, die verschuldigd is aan het begin van de jaarlijkse contractperiode. Details zijn geregeld in de overeenkomstige contracten tussen webshops en Sesam.

4. Aansprakelijkheid

Sesam is een dienstverlener voor de ontvangst van pakketten, die werkt op basis van de gegevens en afspraken die aan haar worden doorgegeven. Aangezien deze data meestal buiten de invloedssfeer van Sesam liggen, kan er geen onderzoek naar worden gedaan en kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
De pakketboxen zijn ontworpen voor een totaalgewicht van geleverde pakketten van 31,5 KG. In geval van schade veroorzaakt door overschrijding van dit totale gewicht of ander ondoordeelkundig gebruik, is Sesam niet aansprakelijk voor deze schade of gevolgschade.
Indien een of meerdere pakketten niet kunnen worden afgeleverd vanwege eerdere bezorgingen die nog niet zijn verwijderd door de gebruiker(s), is Sesam niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende nadelen zoals vertragingen of retouren.
Sesam is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van het Sesam systeem, ongeacht of dit werd veroorzaakt door interne of externe (bijv. ontbrekende beschikbaarheid van het telecommunicatiesysteem) redenen.

5. Gegevensverzameling en -gebruik

Sesam is gerechtigd gegevens te verzamelen, op te slaan en te bewerken in verband met de uitvoering van de overeengekomen diensten. Daarnaast heeft Sesam het recht om overeenkomstige informatie te verstrekken in het kader van wettelijke kennisgevingsverplichtingen of op verzoek van een rechtbank. Door gebruik te maken van de diensten van Sesam of vanwege contractuele regelgeving, verklaart de contractpartner hiermee in te stemmen. Raadpleeg het privacybeleid op onze website voor meer informatie.

6. Slotbepalingen / bevoegde rechtbank

Een overdracht van rechten of claims uit de met Sesam gesloten contracten is niet toegestaan zonder toestemming van Sesam en is daarom nietig. Sesam kan rechten uit hoofde van de contracten overdragen aan gelieerde bedrijven die namens haar handelen. Compensatie kan alleen plaatsvinden in het geval van onbetwiste of wettelijk vastgestelde claims.
Mochten één of meerdere bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Sesam behoudt zich het recht voor om deze AV te wijzigen. We zullen klanten op de hoogte stellen van wijzigingen via onze website en per e-mail aan alle klanten die een overeenkomst met ons hebben.
Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen in de overeenkomst of de AV moeten schriftelijk worden gemaakt om van toepassing te zijn.
De plaats van jurisdictie voor rechtspersonen in de zin van het Duitse wetboek van koophandel (HGB) is Marl, voor natuurlijke personen de woonplaats van de klant.

SESAM GmbH
Bergstraße 8, D-45770 Marl
Telefoon: +49 2365 87797-0
KvK: Handelsregister Gelsenkirchen: 12627
BTW: DE299995234