Ga naar de inhoud

Servicevoorwaarden

Deze servicevoorwaarden, ook wel genaamd gebruikersvoorwaarden, zijn van toepassing op elk gebruik van de diensten en producten van Sesam Homebox, daarin begrepen de Sesam Homebox app en website. Je wordt geacht deze servicevoorwaarden volledig te lezen en te aanvaarden voordat je de Sesam Homebox applicatie of Sesam Homebox gebruikt. Deze servicevoorwaarden zijn van Sesam Homebox B.V., Amsterdamsestraatweg 63, 1411AX Naarden, info@sesamhomebox.nl.

 

 

1. Gebruik van Sesam Homebox

1.1. Diensten van Sesam Homebox

De diensten die wij onder de naam Sesam Homebox leveren, zijn niet limitatief omschreven. In de Sesam Homebox app en op de Sesam Homebox website vind je de actuele mogelijkheden. Sesam Homebox is voortdurend in ontwikkeling en kan aangepast, uitgebreid of beperkt worden. Door Sesam Homebox te gebruiken geef je aan dat je op eenvoudige en discrete wijze pakketten wilt kunnen ontvangen, retourneren, verzenden en uitwisselen, waarbij jouw privacy wordt beschermd. Sesam Homebox garandeert dan ook dat het jouw gegevens niet met derden zal delen, tenzij hiertoe uitdrukkelijk is voorzien in deze servicevoorwaarden en/of het privacy beleid, met name voor een zo volledig mogelijke uitvoering van de dienstverlening.

Sesam Homebox kan op een veilige wijze in jouw naam pakketten in ontvangst nemen of afleveren met een digitaal ontvangstbewijs. Sesam Homebox treedt wat dat betreft op als tussenschakel tussen jou, de leverancier, verzender en/of koerier, hierna gezamenlijk te noemen de verzender. Het vervoer van de te leveren of af te halen pakketten is uitsluitend onderworpen aan de afspraken tussen jou en de verzender. Sesam Homebox is niet betrokken bij die overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

1.2. Gebruik van onze diensten

Om pakketten te kunnen laten afleveren in een Homebox is vereist dat je een gebruikersaccount hebt, toegang hebt tot een geactiveerde pakketbox en de adresgegevens van deze pakketbox gebruikt voor de bezorging. Deze vereisten worden hieronder verder omschreven. Meer info vind je op de Sesam Homebox website en in de Sesam Homebox app.

 

1.3. Regels voor gebruik van de diensten

Je stemt er mee in dat:

 • je jouw persoonlijke Sesam Homebox account alleen zelf zal gebruiken, niet zal delen met anderen en omgekeerd geen gebruik zal maken van het account van anderen;
 • je voldoende zorg zal besteden aan de keuze van het wachtwoord voor je account, zodat dit redelijkerwijze niet achterhaalbaar is door anderen;
 • je de logingegevens van je account veilig en vertrouwelijk zal houden en zal voorkomen dat derden via jou toegang tot je account kunnen krijgen. Indien derden erin slagen om zich toegang te verschaffen tot je account met jouw logingegevens, omdat je je account onvoldoende veilig gebruikt of omdat ze toegang hebben tot een apparaat waarmee jij je account bedient, zal de daaruit voortkomende schade uitsluitend onder jouw verantwoordelijkheid vallen;
 • je geen afbreuk zal doen aan de juiste werking van Sesam Homebox;
 • je op geen enkele wijze zal trachten Sesam Homebox (daarin begrepen de Sesam Homebox website, de Sesam Homebox app en de pakketbox) te beschadigen;
 • je alle op jou toepasselijke wetten tijdens het gebruik van Sesam Homebox zal naleven;
 • je geen gebruik zal maken van Sesam Homebox met het oogmerk om op enige wijze hinder, last of ongemak te veroorzaken of op een wijze waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat ze hiertoe leidt;
 • je geen spam of anderszins gedupliceerde of ongevraagde berichten of pakketten in overtreding van de toepasselijke wetten zal versturen via de Sesam Homebox app of website;
 • je geen inbreukmakende, obscene, dreigende, lasterlijke of anderszins onrechtmatig of wettelijk verboden materiaal zal versturen met gebruik van Sesam Homebox dan wel bewaren in de pakketbox, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacyrechten van derden schendt;
 • je geen materiaal zal versturen of opslaan via de Sesam Homebox app of website dat software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, middelen of programma’s bevat;
 • je niet zal trachten onbevoegd toegang te krijgen tot Sesam Homebox of tot systemen of netwerken die daarmee verbonden zijn;
 • je de integriteit of werking van Sesam Homebox of de gegevens die deze bevat, niet zal hinderen of verstoren.

 

 

2. De pakketbox

2.1. Gebruik van de pakketbox

Een pakketbox behoort steeds toe aan een pakketbox eigenaar. Een pakketbox is ofwel publiek toegankelijk, ofwel enkel privaat toegankelijk voor degenen die hiertoe expliciete toestemming hebben van de pakketbox eigenaar. In geval van een private pakketbox beschikt de eigenaar als enige over het recht om je al dan niet toe te laten om hier gebruik van te maken. Indien een pakketbox eigenaar je toestemming geeft om gebruik te maken van zijn private pakketbox, dan kan je die private pakketbox activeren in je account, waarna deze een beschikbare pakketbox wordt. Een publieke pakketbox is voor iedereen toegankelijk die de Sesam Homebox app mag en kan gebruiken zonder dat een expliciete toelating van de pakketbox eigenaar vereist is. Voordat je een publieke pakketbox te kunnen gebruiken, dient deze eveneens geactiveerd te worden via je account.

Je bent je er als gebruiker van bewust en je erkent uitdrukkelijk dat:

 • een pakketbox uitsluitend gebruikt mag worden via Sesam Homebox;
 • je uitsluitend gebruik kunt maken van een private pakketbox, wanneer deze door de eigenaar is geactiveerd en de eigenaar je hiertoe expliciet heeft toegelaten;
 • geen enkele pakketbox eigenaar ertoe gehouden is om je toestemming te geven om een private pakketbox te gebruiken;
 • de registratie en het gebruik van Sesam Homebox geen recht geven om een (bepaalde) private pakketbox te gebruiken;
 • de pakketbox eigenaar je steeds het recht kan ontzeggen/ontnemen om een (voorheen) beschikbare pakketbox te gebruiken, conform de daarover tussen jou en de pakketbox eigenaar gemaakte afspraken, waarbij Sesam Homebox geen partij is.

 

2.2. Regels voor gebruik van de pakketbox

Je zal een pakketbox steeds strikt in overeenstemming met deze servicevoorwaarden gebruiken. Bij het gebruik van een pakketbox moet je aanvullend ook steeds de regels in acht nemen die de pakketbox eigenaar stelt. Bij het gebruik van de pakketbox zal zullen de volgende voorwaarden steeds voorrang hebben op de voorwaarden die de pakketbox eigenaar heeft gesteld:

 • Je mag uitsluitend gebruikmaken van de pakketbox in het kader van Sesam Homebox;
 • Je zal de pakketbox enkel gebruiken om pakketten uit te wisselen (ontvangen, retourneren, verzenden, laten afhalen of uitwisselen);
 • Je mag de pakketbox niet als opslagruimte gebruiken. Je zal de pakketbox zo spoedig legen als redelijkerwijs mogelijk is;
 • Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle kosten gekoppeld aan je bestelling. Je dient bij je bestelling je persoonlijke adresgegevens op te geven als facturatieadres (en dus niet het adres van de Sesam Homebox pakketbox waarin je laat bezorgen);
 • Het is verboden om de pakketbox te gebruiken voor pakketten met een inhoud die strijdig is met de wetgeving, die een mogelijk gevaar inhouden en/of die de pakketbox kunnen beschadigen, waaronder, maar niet beperkt tot:
  • gevaarlijke stoffen, chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen;
  • bederfelijke zaken;
  • drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen;
  • wapens;
  • levende dieren;
  • voorwerpen, geschriften of stoffen in het algemeen waarvan de invoer, uitvoer, verspreiding, omloop, het gebruik of bezit verboden is bij wet;
  • voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaarlijk kunnen zijn en/of die personen, de pakketbox of goederen van derden kunnen vervuilen of beschadigen;
  • zaken die onder toepassing van het strafrecht ressorteren of onder strafrechtelijke bepalingen die inbreuken op bijzondere wetten sanctioneren;
  • alle stoffen, waaronder vloeistoffen, waarbij lekgevaar of een reëel risico op geurhinder bestaat.

In afwijking van bovenstaande mag je de pakketbox gebruiken voor bederfelijke stoffen en chemische stoffen voor zover deze:

 • kaderen binnen een normaal gebruik;
 • bestand zijn tegen de omstandigheden waarin ze bewaard worden in de pakketbox, rekening houdend met het vervoer van en/of naar de pakketbox;
 • degelijk verpakt zijn zodat lekschade, geurhinder en elke vorm van vervuiling erdoor voorkomen worden.

Het gebruik van de pakketbox voor pakketten die bederfbare goederen bevatten gebeurt op jouw uitsluitende risico en zonder enige aansprakelijkheid van ons of de pakketbox eigenaar. In geval van schade veroorzaakt aan of door deze pakketten ben uitsluitend jij aansprakelijk om deze schade te vergoeden. Sesam Homebox garandeert op geen enkele wijze dat de gekoelde vakken (die deel kunnen uitmaken van een pakketbox) een bepaalde temperatuur aanhouden. In geen geval kan Sesam Homebox aansprakelijk zijn voor het behoud van een constante temperatuur, het uitvallen van deze koeling of andere oorzaken te wijten aan de pakketbox eigenaar.

Pakketten moeten voldoen aan de maximale afmetingen (verschilt per model pakketbox) en mogen niet meer dan 30kg wegen. Voldoen pakketten niet aan de maximale afmetingen en/of gewicht, dan kunnen ze niet afgeleverd worden in de pakketbox. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de leverancier en verzender hier rekening mee houden.

Deze voorwaarden kunnen door de pakketbox eigenaar niet versoepeld, enkel verstrengd worden, in die zin dat voormelde voorwaarden als minimumvoorwaarden gelden, doch bijkomende of verdergaande voorwaarden voor het gebruik van de pakketbox opgelegd kunnen worden door de pakketbox eigenaar. Naast ons recht of het recht van de pakketbox eigenaar om de bevoegde instanties te verwittigen, hebben wij en de pakketbox eigenaar steeds het recht om, wanneer pakketten voormelde voorwaarden schenden (zoals autonoom door ons te beoordelen):

 • de afhaling en/of afgifte ervan te weigeren;
 • ze niet in ontvangst te laten nemen door de pakketbox;
 • ze uit de pakketbox te (laten) verwijderen;
 • ze te (laten) vernietigen indien ze schadelijk of gevaarlijk zijn voor personen en zaken.

 

 

3. Ontvangen via de pakketbox

3.1. Opdracht tot levering in de pakketbox en afleveringsmachtiging

De aflevering van pakketten door derden in de pakketbox op jouw verzoek geldt als de aflevering aan jou in persoon. Je aanvaardt uitdrukkelijk dat de verzender die een pakket (laat) afleveren aan jou:

 • aan zijn leveringsplicht voldaan heeft door het pakket correct af te leveren in de door jou aangewezen pakketbox;
 • je persoonsgegevens mag verwerken voor zover vereist om aan jou af te leveren in de pakketbox.

Wanneer het pakket is afgeleverd en de deur van de pakketbox wordt gesloten, wordt een digitaal ontvangstbewijs aangemaakt. Het ogenblik waarop dit ontvangstbewijs wordt aangemaakt, geldt als het moment van levering van het pakket aan jou. Het ontvangstbewijs kan (digitaal) worden gedeeld met de verzender (afhankelijk van de voorkeuren en relatie tot Sesam Homebox). Je erkent dat dit (digitale) ontvangstbewijs geldt als bewijs dat het pakket afgeleverd werd aan jou.

Dit artikel doet geen afbreuk aan je recht om de niet-conformiteit van een via de pakketbox ontvangen levering in te roepen.
Je bent je ervan bewust dat je in principe geen aangetekende zendingen, pakketten met import of belast met andere douanerechten noch pakketten afgeleverd onder rembours kan ontvangen in de pakketbox.

 

3.2. Aflevering in de pakketbox niet mogelijk

Indien een pakket niet afgeleverd kan worden in een pakketbox (om welke reden dan ook, bijv. omdat de afmetingen niet voldoen aan de vereisten of omdat de pakketbox vol zit), dan zal de bezorger (tenzij anders afgesproken werd tussen jou en de verzender) dit in principe afhandelen conform zijn eigen beleid.
Indien het bovenstaande om welke reden dan ook niet mogelijk is, of wanneer het een publieke pakketbox betreft, mag de verzender dit pakket op je (in je account vermeld) adres afleveren of je contacteren teneinde een afspraak te maken om tot levering te kunnen overgaan. Je geeft ons en de pakketbox eigenaar om die reden het recht om aan de verzender zo nodig je adres, emailadres en telefoonnummer zoals opgenomen in je account door te geven (zonder dat we daartoe verplicht zijn).

 

3.3. Op-/afhalen van het pakket

Je verbindt je ertoe om de aan jou voor een bezorging toegewezen pakketbox niet langer te bezetten of bezet te houden dan vereist is voor een vlot en redelijk gebruik van Sesam Homebox door jezelf en je medegebruikers. Je zal elk pakket dat aan jou geleverd wordt of door jou verzonden wordt, in ieder geval binnen 48 uur uit de pakketbox verwijderen/laten ophalen. De pakketbox eigenaar kan andere termijnen opleggen die hier voorrang op hebben.

Indien het pakket niet tijdig verwijderd wordt,

 • zullen wij jou via de app er aan herinneren dat een pakket onmiddellijk opgehaald moet worden;
 • wordt het pakket na deze herinnering niet verwijderd, dan hebben Sesam Homebox en de pakketbox eigenaar het recht om het pakket uit de pakketbox te (laten) verwijderen en dit in bewaring te (laten) nemen. Het pakket kan dan:
  • ter beschikking gelegd worden bij de pakketbox eigenaar;
  • teruggezonden worden naar de afzender of verzonden worden naar je adres zoals bekend in onze gegevens;
  • of, indien voorgaande niet mogelijk of redelijkerwijs uitvoerbaar is, definitief verwijderd of vernietigd worden.

In al deze gevallen zullen de eventuele bewaarkosten, de (terug-)zendingskosten en (zo nodig) de vernietigingskosten door jou vergoed moeten worden. Indien het pakket door ons of de pakketbox eigenaar bewaard wordt, zal je dit enkel in ontvangst kunnen nemen tegen vergoeding van deze kosten.

 

 

4. Verzenden via de pakketbox

Afhankelijk van de mogelijkheden van de betreffende koerier of leverancier kan je online het te versturen en/of retourneren pakket aanmelden, de eventuele verzendkosten betalen en een verzendlabel afdrukken. Daarna kan je het gelabelde en voldoende gefrankeerde pakket (of gratis retour) deponeren in de aangewezen pakketbox om te laten ophalen.
Je pakket moet:

 • correct gefrankeerd zijn om via de desbetreffende koerier verzonden te kunnen worden;
 • ingepakt zijn conform de richtlijnen van de desbetreffende koerier en in het bijzonder in een goede, zorgvuldige, voor vervoer en/of opslag geschikte en scheurvrije verpakking, die bestand is tegen redelijke klimatologische omstandigheden;
 • voldoen aan de voorwaarden om gebruik te maken van de Sesam Homebox (qua afmetingen, gewicht, geen gevaarlijke, ontvlambare of bederfelijke stoffen, enz);
 • voorzien zijn van een duidelijke vermelding van je eigen naam en adres als afzender op het pakket.

Sesam Homebox levert zelf geen vervoersdiensten en stelt enkel de app en pakketbox ter beschikking aan jou en de koerier om de verzending uit te voeren. Sesam Homebox treedt daarbij niet op als vervoerder of vertegenwoordiger van vervoersbedrijven en is evenmin verantwoordelijk voor de vervoersdienst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De verzending van een pakket via Sesam Homebox is dan ook enkel onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van de desbetreffende koerier. Tenzij anders bepaald in voormelde voorwaarden, is Sesam Homebox dus niet verantwoordelijk voor de goede verzending en afhandeling van je verzending als het pakket eenmaal is opgehaald uit de pakketbox. Die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid liggen uitsluitend bij de koerier, conform zijn toepasselijke voorwaarden.

 

 

5. Kosten

Sesam Homebox kent een gratis basisfunctionaliteit en betaalde gebruiksmogelijkheden. Voor het gebruik van de betaalde diensten gelden de tarieven zoals vermeld in de Sesam Homebox app, conform de op deze diensten toepasselijke voorwaarden. Wij hebben het recht om de tarieven voor het gebruik van (het geheel of een deel van) Sesam Homebox in de toekomst te wijzigen, daarin begrepen om (bepaalde of alle) delen van Sesam Homebox die niet betalend zijn, aan betaling te onderwerpen. Tarieven zijn steeds in Euro met afzonderlijke vermelding van de toepasselijke BTW. Wordt niets vermeld, dan zijn de consumententarieven inclusief BTW en zakelijke tarieven exclusief BTW. Betalen kan uitsluitend via automatische incasso, waarvoor je tijdens de registratie je IBAN en naam van de rekeninghouder opgeeft en deze gegevens telkens actueel houdt.

 

 

6. Overeenkomst

6.1 Totstandkoming

De Overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand door je registratie bij Sesam Homebox. Bij registratie ben je verplicht om ons je de daar gevraagde persoonlijke informatie te geven, met inbegrip van je mobiele telefoonnummer en je e-mailadres. Nadat je met succes de registratie hebt voltooid, beschik je over een persoonlijk account. Je kan en mag Sesam Homebox enkel gebruiken wanneer je een actief account hebt.
Om gebruik te maken van Sesam Homebox moet je gerechtigd zijn deze overeenkomst te sluiten conform de op jou toepasselijke regelgeving. Ben je jonger dan 18 jaar (indien je een natuurlijke persoon bent) dan is je ouder/voogd verantwoordelijk voor jouw gebruik van Sesam Homebox.

Je hebt geen enkele verplichting om, na registratie, effectief gebruik te maken van Sesam Homebox. Wanneer je echter gedurende een periode van zes maanden geen enkele handeling hebt uitgevoerd, kunnen wij je account verwijderen. Daarover zullen we je uiteraard vooraf berichten met de mededeling dat je account verwijderd wordt als je niet vraagt om deze te behouden, met daarbij de uiterste reactie termijn. Daarna wordt je account definitief verwijderd.

Wij kunnen deze servicevoorwaarden aanpassen of vervangen en/of de onder Sesam Homebox vallende diensten veranderen, opschorten of beëindigen. Elke wijziging zal door ons op gepaste wijze aan jou worden meegedeeld, bijvoorbeeld via een duidelijke mededeling binnen de Sesam Homebox app en/of via de verzending van een e-mail. Dergelijke mededeling tot wijziging kan op elk ogenblik en heeft, tenzij voorzien van een termijn van inwerkingtreding, onmiddellijk effect.
Indien je de aangepaste servicevoorwaarden niet aanvaardt, mag je Sesam Homebox na de inwerkingtreding van de wijziging niet meer gebruiken. Wij kunnen de latere toegang tot je account en de Sesam Homebox app evenals het gebruik van (bepaalde delen van) Sesam Homebox beperken, zolang de aangepaste servicevoorwaarden niet aanvaard zijn.

 

6.2 Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen jou en Sesam Homebox wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Je kan de overeenkomst op elk ogenblik zonder opgave van reden beëindigen door je account af te sluiten, conform de instructies in de Sesam Homebox app en/of op de Sesam Homebox website. Echter, je kunt je account alleen afsluiten als op dat moment geen pakketbox is gereserveerd voor een nog af te leveren/op te halen bestelling, geen pakket onderweg is voor aflevering en zich geen pakket in een pakketbox bevindt.
Als consument heb je steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten wanneer Sesam Homebox in gebreke zou blijven haar verplichtingen na te komen.

Wij kunnen de overeenkomst:

 • op elk moment met een opzegtermijn van dertig kalenderdagen beëindigen, zonder opgave van enige reden. Na de opzegtermijn wordt je account automatisch afgesloten;
 • opschorten (en je daarmee het recht op het gebruik van Sesam Homebox ontzeggen) wanneer je je verplichtingen ten aanzien van ons of ten aanzien van een pakketbox eigenaar schendt;
 • onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen bij een grove schending van deze voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot:
  • schending van de beperkingen aan het gebruik van Sesam Homebox, enkel gebruik in het kader van Sesam Homebox of verboden gebruik van de pakketbox;
  • elke daad van bedrog ten aanzien van Sesam Homebox of enige partij betrokken bij Sesam Homebox;
  • elk misbruik dat je maakt van Sesam Homebox;
  • schending van intellectuele eigendom;
  • elke lichtere schending die niet rechtgezet werd binnen een redelijke termijn nadat je gevraagd werd tot dergelijke rechtzetting over te gaan.

De beëindiging van de overeenkomst leidt tot het afsluiten en stopzetten van het account. Wanneer een account afgesloten is, kan/mag je:

 • je hier geen toegang meer toe verschaffen;
 • geen gebruik meer maken van Sesam Homebox en de Sesam Homebox app;
 • geen gebruik meer maken van de pakketbox als gebruiker.

Indien er op het ogenblik van het afsluiten van het account nog zendingen gepland zijn zonder dat zich enig pakket in een pakketbox bevindt, zullen deze zendingen vervallen en kunnen geen pakketten meer voor of door jou afgeleverd of geplaatst worden in de pakketbox. Indien de overeenkomst eindigt op een ogenblik waarop zich een pakket (van of voor jou) in de pakketbox bevindt dan kan Sesam Homebox, naar keuze,

 • ofwel: jou machtigen om het pakket op te halen en de afsluiting van het account (geheel of gedeeltelijk) uitstellen voor de in redelijkheid benodigde tijd voor de afhandeling hiervan. De servicevoorwaarden blijven van toepassing op deze zending, zonder dat hieruit enig recht op verlenging of herstel van de overeenkomst volgt;
 • ofwel: het pakket op jouw kosten aan jouw adres zoals geregistreerd in je account laten afleveren;
 • ofwel: het pakket in bewaring nemen en op een mee te delen plaats te jouwer beschikking houden, waarbij jij ervan geïnformeerd wordt dat je het pakket daar binnen de 10 kalenderdagen kan afhalen tegen vergoeding van de redelijk gemaakte kosten. Indien je het pakket vervolgens niet binnen deze termijn gaat halen, word je geacht hier afstand van te doen en kan het pakket teruggezonden worden naar de afzender, verzonden worden aan je thuisadres, definitief verwijderd of vernietigd worden.

De verzend-, bewaar-, verwijderings- en vernietigingskosten zullen door ons aan jou doorgerekend worden.
De gevolgen van de opschorting van de overeenkomst door ons, zijn dezelfde dan de gevolgen van een beëindiging zoals hierboven omschreven, met dien verstande dat deze gevolgen dan slechts tijdelijk gelden, gedurende de termijn van de opschorting.

 

 

7. Privacy, gegevens en vertrouwelijkheid

7.1 Juistheid, volledigheid en actualiteit gegevens

Je garandeert dat de gebruikersinhoud nauwkeurig en volledig is. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de gebruikersinhoud te controleren. Je zal desgevraagd bewijs van je identiteit aan Sesam Homebox verstrekken, wanneer daar om verzocht wordt.

 

7.2 Pakketten

Los van de informatie die geregistreerd wordt bij het gebruik van Sesam Homebox (daarin begrepen mogelijk het voorwerp van de bestelling, indien die via Sesam Homebox geregistreerd wordt), nemen wij geen kennis van de effectieve inhoud van de (fysieke) pakketten die zich in de pakketbox bevinden. Echter, wanneer dit redelijkerwijs vereist is om redenen van veiligheid, gezondheid, schadebeperking of openbare orde, hebben wij en/of de box eigenaar het recht om de box waarin het pakket zich bevindt te openen, het eruit te verwijderen en het zo nodig te openen.

Ingeval zulks vereist is in een noodsituatie en hiertoe een redelijke vraag komt van de overheid of in geval van een afdwingbaar bevel van de overheid, kan Sesam Homebox een of meerdere pakketboxen (laten) openen en onderzoeken. Sesam Homebox verbindt zich ertoe om in dergelijk geval een redelijk verwachtbare inspanning te verrichten om jou, indien dit praktisch haalbaar, rechtmatig en toegelaten is, hiervan op de hoogte te brengen indien zich een pakket van jou in de pakketbox bevindt, teneinde je de mogelijkheid te geven om je pakket zelf te verwijderen.
Sesam Homebox en de pakketbox eigenaar hebben in ieder geval het recht om pakketten die zich meer dan 48 uur in de pakketbox bevinden, te verwijderen conform Artikel 4.3 en de integrale inhoud ervan als niet vertrouwelijk te beschouwen.

 

7.3. Privacy beleid

Wij verzamelen en verwerken je persoonlijke gegevens (als gebruiker en als bezoeker van de Sesam Homebox Website) in overeenstemming met ons privacy beleid. Je erkent uitdrukkelijk dit privacy beleid gelezen te hebben en deze te aanvaarden. Het gebruik van Sesam Homebox impliceert steeds de uitdrukkelijke aanvaarding van het privacy beleid.

 

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Vrijwaring

Door acceptatie van deze servicevoorwaarden en het gebruik van Sesam Homebox stem je ermee in dat je ons zal vrijwaren tegen alle claims en schade die voortvloeien uit of in verband met:

 • de overtreding of schending door jou van een deze servicevoorwaarden of een toepasselijke wet of een toepasselijk voorschrift, al dan niet hierin genoemd,
 • de schending door jou van rechten van een derde partij, waaronder, maar niet beperkt tot, de pakketbox eigenaar en/of
 • het gebruik of misbruik door jou van Sesam Homebox.

 

8.2. Aansprakelijkheid Sesam Homebox

Onverminderd hetgeen volgt, is Sesam Homebox slechts aansprakelijk voor jouw schade wanneer deze voorkomt uit een fout begaan door Sesam Homebox, waarbij Sesam Homebox enkel aansprakelijk kan zijn voor je rechtstreekse schade, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle onrechtstreekse en gevolgschade. De totale aansprakelijkheid van Sesam Homebox op jaarbasis ten aanzien van jou zal per schadegeval in ieder geval beperkt zijn tot het maximumbedrag van 500,00 EUR (vijfhonderd euro) en per jaar tot 2.000,00 EUR (tweeduizend euro).

Je maakt slechts aanspraak op een schadevergoeding indien je de fout van Sesam Homebox, de door jou geleden schade en het oorzakelijk verband tussen beide aantoont. Om de schade te bewijzen van een verloren of beschadigd pakket, dien je het bewijs te leveren wat zich in het pakket bevond, wat de aanschafwaarde van (de inhoud van) het pakket is (bijvoorbeeld door middel van een aankoopfactuur), evenals van de werkelijke waarde van de inhoud van het pakket op datum van afgifte ervan aan Sesam Homebox. De te vergoeden waarde kan in geen geval hoger zijn dan de aangetoonde aanschafwaarde verminderd met 15% per jaar (waarbij elk begonnen kalender jaar telt als een volledig jaar) en vermeerderd met de verzendingskosten.
In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding wegens vertraging bij het verkrijgen van een pakket door het gebruik van Sesam Homebox, nog wegens schade aan of verlies van goederen die conform deze servicevoorwaarden niet via Sesam Homebox uitgewisseld, verzonden of ontvangen mochten worden.

De informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via Sesam Homebox aan jou worden verstrekt, zijn uitsluitend informatief en houden geen advies in. Wij zullen Sesam Homebox, met inbegrip van de Sesam Homebox website en de Sesam Homebox app en de inhoud daarvan, redelijkerwijs juist en bijgewerkt houden, maar garanderen niet dat (de inhoud van) deze vrij van fouten, gebreken, malware en virussen zijn of dat deze juist, bijgewerkt en nauwkeurig zijn.

Onze verbintenis om Sesam Homebox te leveren is een inspanningsverbintenis en je aanvaardt dat het mogelijk is dat Sesam Homebox (daarin begrepen de toegang tot de pakketbox) onbeschikbaar is, ook al doen wij redelijke inspanningen om Sesam Homebox beschikbaar te houden. Je aanvaardt dan ook dat Sesam Homebox, behoudens ingeval van opzet of ernstige fout, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de al dan niet voortdurende beschikbaarheid, bereikbaarheid, toepasbaarheid of werking van Sesam Homebox, daarin begrepen de Sesam Homebox app, de Sesam Homebox website, de pakketbox en de diensten.
Sesam Homebox is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de de Sesam Homebox app, de Sesam Homebox website en de pakketbox tijdelijk buiten gebruik te stellen.
Sesam Homebox is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat Sesam Homebox is uit gegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

8.3. Aansprakelijkheid pakketbox eigenaar

Bij gebruik van een pakketbox wordt de aansprakelijkheid van de pakketbox eigenaar geregeld in jouw afspraken met of de voorwaarden van de pakketbox eigenaar zelf. Indien daarover niets afwijkend afgesproken werd, dan geniet de pakketbox eigenaar van dezelfde aansprakelijkheidsbeperkingen ten aanzien van jou, dan deze waar wij van genieten.

 

8.4. Klachten

Klachten behoren binnen een redelijke termijn nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door jou schriftelijk of via e-mail bij Sesam Homebox te zijn ingediend. Jouw vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens Sesam Homebox vervallen in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat jou deze rechten en/of bevoegdheden jegens Sesam Homebox kan aanwenden.

 

 

9. Intellectueel eigendom

9.1. Applicatie licentie

Onder voorwaarde van de aanvaarding en de naleving door jou van deze servicevoorwaarden verlenen wij je een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om:

 • een kopie van de Sesam Homebox app op één of meerdere op zichzelf staande mobiele apparaten, die je bezit of beheert, te downloaden en te installeren en
 • die kopie uitsluitend voor je persoonlijke gebruik te activeren en te gebruiken.

 

9.2. Je hebt niet het recht om:

 • Sesam Homebox (of delen daarvan) op enige wijze te licentiëren, sublicentiëren, verkopen, door te verkopen, over te dragen, af te staan, te verspreiden of anderszins commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden;
 • Sesam Homebox (of delen daarvan) te veranderen of afgeleide werken daarvan te maken;
 • internet “links” naar Sesam Homebox (of delen daarvan) te creëren of deze te “framen” of te “spiegelen” op een andere server of draadloos, of op een op het Internet gebaseerd apparaat;
 • reverse engineering op de Sesam Homebox app of de software gebruikt voor Sesam Homebox toe te passen;
 • een geautomatiseerd programma of script te introduceren, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, webspiders, webcrawlers, webrobots, webants, webindexers, bots, virussen of wormen of een programma dat meervoudige serververzoeken per seconde kan maken, of de werking en/of verrichting van Sesam Homebox of Sesam Homebox app overmatig belast of hindert.

 

9.3. Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van Sesam Homebox en de gehele softwareomgeving vereist voor het leveren en de werking van Sesam Homebox zijn onze uitsluitende eigendom (of van aan ons gelieerde ondernemingen of derden waarop wij in dit kader een beroep doen). Het ontwerp, alle teksten, afbeeldingen, grafische inhoud, audio- en videobestanden, geanimeerde bestanden, logo’s, emblemen, merken en andere inhoud maken hier deel van uit en vallen onder het auteursrecht en/of andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten, welke uitsluitend toekomen aan ons en voormelde ondernemingen.

Wij verlenen jou een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte en persoonlijke licentie om de Sesam Homebox app en de inhoud ervan te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Je mag de inhoud van Sesam Homebox niet veranderen, kopiëren, verdelen, verkopen, verhuren, gebruiken, aanvullen of op een andere manier aanwenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.
Voor privaat, niet-commercieel gebruik mag je wel het door Sesam Homebox gepubliceerde materiaal lezen, kopiëren, afdrukken en opslaan. Het is uitdrukkelijk verboden om kopieën, opgeslagen delen of afdrukken van de inhoud van Sesam Homebox te wijzigen. Persberichten, perspublicaties en andere documenten, foto’s en grafische inhoud, waarvan wordt aangegeven dat ze vrijgegeven zijn voor publicatie, kunnen gebruikt worden mits toevoeging van volgende copyrightvermelding: “© [jaar] Sesam Homebox, alle rechten voorbehouden”.

 

 

10. Diverse bepalingen

10.1. Ongeldigheid van één of meer bepalingen

De ongeldigheid van enige bepaling van deze servicevoorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze servicevoorwaarden niet aan. In geval een bepaling nietig verklaard wordt of ongeldig is, zal deze nietige of ongeldige bepaling vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling, die het doel en de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauw mogelijk benadert. Deze bepaling zal dan geacht worden van meet af aan onder haar aangepaste geldige vorm bestaan te hebben en op die wijze steeds bindend geweest te zijn voor ons en voor jou.

 

10.2. Mededelingen

Indien in deze servicevoorwaarden sprake is van mededelingen, kennisgevingen etc. kunnen wij deze, tenzij wanneer er uitdrukkelijk van afgeweken wordt, uitvoeren door middel van:

 • een (algemene) mededeling via de Sesam Homebox website, de Sesam Homebox app, SMS of via elektronische mail aan jouw e-mailadres zoals dat geregistreerd staat in je account of
 • via een schriftelijke aankondiging via reguliere post aan je adres zoals geregistreerd in je account.

 

10.3. Overdracht

Je kan je rechten die volgen uit deze servicevoorwaarden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sesam Homebox overdragen. Wij hebben steeds het recht om onze rechten en/of plichten over te dragen.

 

10.4. Gehele overeenkomst en eigen voorwaarden

Deze servicevoorwaarden vormen de overeenkomst tussen jou en ons en vormen het gehele akkoord tussen jou en ons aangaande de levering door ons en het gebruik door jou van (de diensten vervat in) Sesam Homebox. De documenten en teksten waarnaar deze servicevoorwaarden verwijzen (zoals het privacybeleid), maken er integraal deel van uit. Ingeval van strijdigheid heeft de eigenlijke tekst van deze servicevoorwaarden steeds voorrang op de andere teksten waarnaar verwezen wordt, tenzij in geval uitdrukkelijk bepaald wordt dat de andere tekst voorrang heeft.

Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere algemene, aanvullende of bijzondere voorwaarden die jij als klant zou stellen bij het gebruik van Sesam Homebox. Dit ongeacht de wijze waarop deze andere voorwaarden aan ons gecommuniceerd worden en zonder dat wij deze stilzwijgend kunnen aanvaarden of enige plicht hebben om deze te betwisten om de toepassing ervan uit te sluiten.

 

10.5. Herroepingsrecht

Gebruik je Sesam Homebox als consument, dan heb je het recht om de overeenkomst die tot stand komt door het aanvaarden van deze servicevoorwaarden binnen een termijn van 14 dagen vanaf aanvaarding zonder opgave van redenen en zonder enige kosten te herroepen. Dit gebeurt door je account af te sluiten conform Artikel 7.2. Dit kan ook na de termijn van 14 dagen.

Wanneer je ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten die deel uitmaken van deze overeenkomst, alvorens deze termijn van 14 dagen verstreken is, dan vervalt je recht op herroeping zodra de dienst uitgevoerd is. Je aanvaardt uitdrukkelijk dat door je pakket in de pakketbox te ontvangen of te plaatsen met het oog op verzending/retournering, de dienst in dit kader geacht wordt uitgevoerd te zijn en je vanaf dat ogenblik geen herroepingsrecht meer kan uitoefenen en je deze prijs dus niet meer terugbetaald kan krijgen.

 

10.6. Overmacht

Zowel jij als wij zijn niet gehouden tot het nakomen van onze wederzijdse verplichtingen (behalve het betalen van een geldsom), wanneer dat verhinderd wordt door overmacht. Elke omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van de verhinderde partij en die niet redelijkerwijze vermeden had kunnen worden, geldt als overmacht. Als overmacht geldt onder meer: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop wij geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of de niet-uitvoering door ons ingevolge overmacht geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel wij als jij, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

 

10.7. Consumentenrecht

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op ondernemingen als op consumenten. Waar dit vereist of gepast is, wordt een andere toepasselijke regeling bepaald voor beide categorieën. Indien deze voorwaarden alsnog bepalingen van toepassing zouden maken op consumenten die ten aanzien van hen als onwettig beschouwd moeten worden, dan moeten deze voorwaarden in die context zo gelezen worden dat dergelijke strijdige bepalingen geacht worden getemperd te zijn zodat ze binnen de grenzen van de wet vallen en dat eventueel ontbrekende verplichte bepalingen geacht worden er stilzwijgend deel van uit te maken.

 

10.8. Toepasselijk recht en geschiloplossing

Deze servicevoorwaarden en Sesam Homebox zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze servicevoorwaarden of aangaande de levering en/of het gebruik van Sesam Homebox wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht.